Integriteit

Integriteit: handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in alle beroepsmatige activiteiten.

Praktijkvoorbeelden integriteit:

• Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.
• Is zich goed bewust van eigen normen en waarden en handelt consequent daar naar.
• Handelt consequent volgens de beroepscode, wijst andere gedragingen af.
• Staat voor gedane toezeggingen en verplichtingen.
• Geeft open informatie in zaken die veiligheidsrisico’s van patiënten, bezoekers en medewerkers betreffen.
• Geeft aan wanneer verwacht gedrag buiten de eigen normen en/of de beroeps- of organisatienormen valt.
• Maakt geen misbruik van macht, voorkennis of persoonlijke informatie.
• Gaat zorgvuldig om met het vertrouwen dat door patiënten en hulpvragers in de hulpverlening wordt gesteld.
• Houdt aan normen vast, ook wanneer dit voor zichzelf nadeel, spanning of conflicten met zich mee brengt.
• Kiest bij conflicten niet automatisch de kant van de sterkere partij, maar probeert het geheel te overzien en handelt daarnaar.
• Meldt gemaakte fouten en neemt uit eigen beweging stappen om de schade te verminderen.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?